Tester

För utvärdering och urval av kandidater

Utvärdering av kandidater sker med hjälp av olika tester och utvärderingsverktyg. Personlighetstest OPQ-32 är ett självskattningstest. För managementnivå finns även en halvdags Assessment som bland annat innehåller psykologiska tester, olika färdighetstester och Insights Discovery.

Personlighetstest OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire)

I OPQ-32 definieras personligheten som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. OPQ är ett ipsativt (sjävrefererande) personlighetstest. Det innebär att man bara har två svarsalternativ. Det är ett så kallat ”pest eller kolera-test.” Man har valt det ipsativa formatet för att korrigera för skönmålning. OPQ-testet beskriver 32 personlighetsegenskaper indelade i tre huvudområden: relationer, tankesätt och emotioner. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till föredragna kandidater. Testet består av totalt 104 frågor och beräknas ta ca 30-45 minuter.

I testet ställs frågor om kandidatens beteende, preferenser och attityder i förhållande till olika aspekter av sitt yrkesverksamma liv. Detta genom att kandidaten väljer det alternativ av flera som överensstämmer mest respektive minst med personligheten. Kandidatens svar jämförs mot en relevant grupp som ger en profil av upplevda preferenser för olika sätt att bete sig på jobbet. Dessa delas in i tre huvudområden, relationer med människor, tankestil och känslor.

Med OPQ och vår egen djupintervjumall som grund, utför vi en intervju som tar ungefär två timmar. Vi utgår alltid från tjänsteprofilen för att säkerställa att alla krav uppfylls. Därefter kompletterar vi med ytterligare referenser för att räta ut eventuella frågetecken från djupintervjun. Efter utförda tester och intervjuer redovisar vi personligen resultatet till er.

Assessment för managementnivå

För managementnivå eller motsvarande kan vi även addera en halvdags Assessment. Den inkluderar psykologiska tester, skriftliga rapporter och tre olika situationer och dilemman som ska lösas. Här testas riskhantering, ledarskap och affärsutvecklingsegenskaper.

Genom färdighetstester kontrolleras numerisk, verbal och induktiv förmåga och genom rollspel kontrolleras hur kandidaten hanterar olika situationer. Testerna är tidsbegränsade till max 15 minuter vardera. Det numeriska testet ger svar på matematiskt och logiskt tänkande. Det verbala testet är utformat för att mäta förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen. Det induktiva testet mäter förmågan att dra slutsatser och förstå sambanden mellan olika begrepp oberoende av förvärvade kunskaper.

Till detta kompletterar vi med övningar som belyser andra nyckelkompetenser som är viktiga för tjänsten. Efter genomförda tester återkopplar vi muntligt till kandidaten och skriftligt till kund.

Personprofilen Insights Discovery

Insights Discovery är en personprofil som ger kandidaten djupinsikt om sig själv, sina arbetspreferenser och sitt beteende. Kandidaten lär sig hur hen kan bli ännu bättre på att anpassa sig, kommunicera och samspela med andra för att skapa starka och effektiva relationer. Insights Discovery föreslår också hur kandidaten kan sätta smarta utvecklingsmål för sig själv. Efter genomförda tester återkopplar vi muntligt till kandidaten och skriftligt till kund. Efter genomgångna tester tar PS Partner ytterligare referenser på kandidaten och sammanställer till kunden.

Kontaktpersoner

Lyckade uppdrag sedan 2010

0 651
Utrekryterade
0 159
Konsultuppdrag
0 501
Executive search