PS Management

Executive Search & Chefsrekrytering av PS Partner:

Att jobba med Executive Search och chefsrekrytering är verkligen som att lägga pussel. Det är det som gör det så roligt, tycker vi! Att få se helheten växa fram och hur den där sista biten gör att alltsammans bara stämmer!

Vi tydliggör tillsammans med er de förväntningar och behov gällande den aktuella chefsbefattningen. Vi kartlägger därefter bransch och nivå, såväl nationellt som internationellt och söker systematiskt i våra nätverk, i databaser och via kontakter. I den omfattande sökning vi genomför så kontaktar vi även kvalificerade kandidater direkt, på ett diskret sätt.
Utmaningen ligger i att finna just den person som på allra bästa sätt kan bidra till er organisations utveckling och framgång.
Vårt arbete präglas alltid av en väl inarbetad sökprocess, kreativitet och otroligt mycket engagemang. Vi brinner verkligen för att hitta rätt person till rätt plats!

PS Managements urvalsprocess steg för steg

1. Möte med uppdragsgivare
Första steget är att vi träffas för att gå igenom vad ni söker, hur er organisation ser ut, vad utmaningarna är och vilka kvalifikationer kandidaten ska ha. Därefter sammanfattar vi vår bild av vad ni söker, formulerar verksamhetens mål, strategi, företagskultur och framtida utmaningar samt ger ett förslag på tidplan. Ni tittar igenom detta och återkommer med feedback – allt för att vi tillsammans ska ha en gemensam bild av vad vi letar efter. Vi frågar även efter era USP:ar, då vårt jobb handlar mycket om att sälja in ert företag till rätt kandidater.

2. Analys av verksamheten och marknaden
I nästa steg träffar vi delar av er organisation samt chefer och medarbetare för att få en bredare bild av verksamheten, men också för att få en djupare förståelse för den sökta befattningen. Utifrån dessa samtal och insamlad information tar vi fram en uppdragsprofil som detaljerat presenterar tjänsten. Profilen innehåller information om er organisation, befattning, karriärmöjligheter samt önskemål om erfarenhet och utbildning.

3. Sökstrategi
När vi är överens om krav profil och information, skapar vi en sökstrategi för att kartlägga var efterfrågad kompetens och personlighet finns. Vi letar efter lämpliga kandidater till den aktuella tjänsten i våra nätverk, databaser och via kontakter men arbetar också med direkt uppsökande verksamhet. Om ni så önskar annonserar vi även efter kandidater i lämpliga kanaler.

4. Kartläggning av talanger
I sökprocessen listar vi, i enlighet med uppdragsbeskrivningen, kvalificerade kandidater för den aktuella befattningen. Därefter identifierar vi dem som vi anser vara mest lämpliga för tjänsten.

5. Urval genom att kandidater kontaktas, kvalificeras och telefonintervjuas
Vi fortsätter processen genom att kontakta de utvalda kandidaterna för att stämma av deras intresse för befattningen.

6. Longlistpresentation av kvalificerade kandidater
Därefter presenteras en s.k. long-list som innehåller en kortfattad beskrivning av varje utvald kandidat som ett underlag för fortsatt diskussion. Efter gemensamt övervägande kommer vi fram till ett mindre antal som går vidare till en första intervju hos PS Partner.

7. Shortlist presentation och Intervju av återstående kandidater hos uppdragsgivare
Innan presentation genomför vi djupintervjuer med de aktuella kandidaterna. Där diskuterar vi detaljer i befattningen, utforskar bakgrund, kompetens och erfarenheter. De slutgiltiga kandidaterna presenteras för er i en s.k. shortlist och sedan startar ert arbete med att utvärdera och överväga kandidaterna. Vi är med i intervjufasen tillsammans med er för att enklare kunna diskutera kandidaternas styrkor och svagheter. Efter den första intervjurundan kommer vi fram till en eller flera kandidater som går vidare till nästa intervju. Innan denna sker, genomför vi omfattande tester för att få svar på eventuella frågor som uppkommit under den första intervjun.

8. Tester och djupintervjuer
Utvärdering av kandidater sker med hjälp av olika tester; personlighetstest, färdighetstester, case och inkorgsövningar. Med testresultat och vår egen djupintervjumall som grund utför vi en grundlig intervju. Vi utgår alltid från uppdragsprofilen för att säkerställa att alla krav uppfylls. Efter utförda tester och intervjuer redovisar vi personligen resultatet för er både muntligt och skriftligt.

9. Slutintervju
Efter genomgång av testerna, görs en slutintervju med kandidaten tillsammans med er. I denna intervju diskuterar ni utmaningarna i den sökta tjänsten mer i detalj. Eventuellt deltar även andra medarbetare från er organisation för att ge en så komplett bild som möjligt till kandidaten.

10. Erbjudande och förhandling
Efter slutintervju, tester och överväganden, väljer ni en kandidat. Kandidaten erbjuds tjänsten och löneförhandling inleds.

11. Integrering av kandidat på arbetsplatsen
Vi hjälper till med att integrera er nya kollega på sin nya arbetsplats genom tät uppföljning och dialog. Vi har återkommande uppföljning första veckan av anställningen och sedan efter tre, sex och tolv månader.