Utvärdering & utveckling

För att utvärdera och utveckla personer använder vi ett eller flera olika tester och utvärderingsverktyg. Vi är certifierade inom en rad olika personlighetstest och färdighetstester. Till detta kopplar vi olika övningar utifrån det behov vi ser i tjänsten eller för utvecklingsinsatsen.

Ett urval av de verktyg vi använder är;

TalentQ personlighetstest, färdighetstest, 360 verktyg

TalentQ tillhandahåller personlighetstest, färdighetstest och ”360 graders verktyg” i samband med rekrytering och utveckling av människor. TalentQ är ett självskattningstest. Till detta kan färdighetstester väljas som värderar numerisk, verbal och logisk förmåga. Färdighetstesterna är tidsbegränsade till max 15 minuter vardera. Det numeriska testet ger svar på matematiskt och analytiskt tänkande. Det verbala testet är utformat för att mäta förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen. Det logiska testet mäter förmåga att se mönster och skeenden. Personens svar jämförs mot en relevant normgrupp som ger en profil av upplevda preferenser för olika sätt att bete sig på sitt arbete. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till personen som skall genomföra testen. Efter genomförda tester genomför vi en djupintervju med personen och återkopplar summering av test skriftligt till kund.  De olika verktygen inom TalentQ som vi använder är;

Dimensions – personlighetsprofil

 • Karaktärsdragsprofil: Kandidatens föredragna beteende inom de mest använde kompetensområden i affärslivet
 • Team: Vilka roller i ett team föredrar kandidaten mest eller minst att ta. Gör en sammansatt teamprofil, och identifiera vilka kandidater som bäst kompletterar befintliga teammedlemmar
 • Ledarpotential: Kandidatens potential att utvecklas och växa som ledare
 • Urspårning: När blir en kandidats styrkor en risk för urspårning
 • Rollmatchning: Skapa en personlighetsprofil för den rollen du rekryterar till och få en objektiv bild av hur kandidatens profil matchar rollen.
 • Intervjuguide med kompetensbaserade intervjufrågor baserad på kandidatens profil kopplat mot rollen

Elements – färdighetstester

 • Tre olika tester som mäter kandidatens verbala, numeriska och logiska förmåga
 • Mäter inte bara om en kandidat passar tjänsten, utan även hur snabba de är på att inhämta information (numerisk, verbal, logisk förmåga)
 • Hittar talanger och identifierar potential

Drives – motivations- och värderingstest

 • Vetskap om vad som motiverar personen
 • Matchar kandidatens värderingar mot företagets värdering
 • Hur bör man som chef och företag leda/motivera medarbetar

CEB Personlighetstest OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire)

I OPQ-32 definieras personligheten som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. OPQ är ett ipsativt personlighetstest. Till detta kan färdighetstester väljas som värderar numerisk, verbal och induktiv förmåga (Verify). Testerna är tidsbegränsade till 15 minuter vardera. Det numeriska testet ger svar på matematiskt och logiskt tänkande. Det verbala testet är utformat för att mäta förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen. Det induktiva testet mäter förmågan att dra slutsatser och förstå sambanden mellan olika begrepp. De verktyg vi använder inom OPQ är; 

OPQ 32 självskattande personlighetstest

Verify ( Numerisk, Verbal och Induktiv förmåga) färdighetstester

Insights Discovery

Insights Discovery är en personprofil som ger individen djupinsikt om sig själv, sina arbetspreferenser och sitt beteende. Personen lär sig hur hen kan bli ännu bättre på att anpassa sig, kommunicera och samspela med andra för att skapa starka och effektiva relationer. Insights Discovery föreslår också hur kandidaten kan sätta utvecklingsmål för sig själv. Efter genomförda tester återkopplar vi muntligt till kandidaten och skriftligt till kund. De olika rapporterna som vi arbetar med inom Insights är;

Insights Discovery självskattningstest är grunden i Insights där personen får en bild av tänkbara styrkor och utvecklingsområden.

Deeper Discovery uppmuntrar människor att ta reda på vad som driver dem, vad som inspirerar dem, vad som har tagit dem till den plats där de befinner sig och vilket arv de vill lämna efter sig i framtiden. 

Discovery Full Circle är ett verktyg som erbjuder 360-graders feedback på ett positivt sätt som motiverar människor att agera för att förbättra sina relationer. Används till fördel i grupputveckling och ledarskapscoachning.

EQ-i 2.0

Läran om emotionell intelligens ligger till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som vi erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang. Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Vi sänder länk- och inloggningsuppgifter för testet till personen. Efter genomförd test genomför vi en djupintervju med personen och återkopplar summering av test skriftligt till kund. EQ-i2.0 är ett verktyg som också används i individuella utvecklingsprogram som tar sin utgångspunkt i mätning av individens emotionella och social förmågor. Till denna läggs med fördel en 360 analys av individens chef och medarbetare. Se mer information om coachning och ledarutveckling på

 

Assessment för managementnivå

För managementnivå eller motsvarande kan vi även addera en halvdags Assessment. Den inkluderar psykologiska tester, skriftliga rapporter och olika situationer och dilemman som ska lösas. Här testas riskhantering, ledarskap och affärsutvecklingsegenskaper.

Genom färdighetstester kontrolleras numerisk, verbal och induktiv förmåga och genom rollspel kontrolleras hur kandidaten hanterar olika situationer. Testerna är tidsbegränsade till 15 minuter vardera. Till detta kompletterar vi med övningar som belyser andra nyckelkompetenser som är viktiga för tjänsten. Efter genomförda tester återkopplar vi muntligt till kandidaten och skriftligt till kund.