Lucka 21 idag & köerna börjar växa på stan… Har du allt klart?

PS Partners Julkalender – 2018 – Det drar ihop sig!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 21 – Snabbrörlig värld kräver nya egenskaper och ännu mer EQ, del 1

Dagens arbetsliv är mer föränderligt och snabbrörligt än kanske någonsin tidigare. Denna snabba förändringstakt ställer nya krav på ledare och på alla som vill lyckas inom näringslivet. För att uppnå framgång i karriären behöver du kunna omforma och anpassa ditt agerande och ditt sätt att tänka utifrån det som händer i omvärlden. Kort sagt – du behöver utveckla din ”elasticitet”.
Så, vad är det som kännetecknar en person med en hög grad av elasticitet? Låt oss titta närmare på de nio viktigaste egenskaperna.

 

Förändringstakten i näringslivet och i vår omvärld är idag ibland större än vår förmåga att hantera förändringarna. Denna föränderliga omvärld beskrivs ibland med VUCA (Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous), på svenska flyktig, osäker, komplex och tvetydig. De flesta av oss kan nog hålla med om att dagens arbetsplatser är mindre stabila och mer snabbrörliga än någonsin tidigare. Ny teknik och ständigt föränderliga organisationsstrukturer kan förbättra produktiviteten och effektiviteten, men ibland sker detta på bekostnad av människors välbefinnande och psykiska hälsa. När människor känner sig överväldigade, kan de bli oförmögna att hantera motgångar och i vissa fall känna sig förlamade av passivitet. Detta minskar produktiviteten och ökar personliga och organisatoriska kostnader, såsom hälso- och sjukvårdsfrånvaro.

Den allt snabbare förändringstakten i samhället kommer troligen inte att bromsa in eller sakta ner, så både företag och privatpersoner behöver acceptera att det här är den nya verkligheten, och förbereda sig för detta nya normalläge. Begreppet ”resiliency”, vilket syftar på vår hjärnas elasticitet, är en viktig egenskap för framgång både för individer och för organisationer.

Elasticitet – att kunna möta förändringar

Forskning har funnit att utveckling av ”elasticitet” kan generera många positiva förändringar i en människas liv. Dessa positiva förändringar kan leda till högre tillfredsställelse på jobbet, större engagemang, ökad känsla av samhörighet, och förbättrade resultat. Din förmåga avseende elasticitet påverkar inte enbart din roll på arbetsplatsen, utan kan även skapa positiva förbättringar i din vardag, såsom en ökad sannolikhet för att behålla hälsan, en ökning av ditt allmänna välbefinnande, förmågan att se förändringar inte som hot utan som möjligheter, och förmågan att ha en mer positiv inställning i de flesta situationer.

Forskning gjord av TRACOM har identifierat nio olika egenskaper av denna elasticitet som kan delas upp i en bredare tredimensionell ram: 1) hur du filtrera information, 2) hur du agerar som svar på utmaningar, och 3) hur du interagerar med andra.

FILTER – Hur vi filtrerar information och tolkar världen.

  • Personligt ansvar.Tron på ​​att våra framgångar eller misslyckanden i arbetet och privat bestäms av vår egen talang och motivation, till skillnad från yttre krafter som tur eller bra timing. De som har en hög grad av personligt ansvar tror att de kontrollerar sitt eget öde och tillskriver olika händelser till sina egna egenskaper. De förlitar sig inte på externa faktorer såsom tur för att nå mål, de ser inåt till sina egna talanger och motivationsfaktorer och försöker att utöva kontroll, och styr över situationer snarare än att vara ett ”offer” för omständigheter.
  • Realistisk optimismär tendensen att se världen på ett positivt sätt, utan att vara verklighetsfrånvänd. Personer med realistisk optimism som egenskap förväntar sig att framtiden blir bra, men de förblir medvetna om att utmaningar kan uppstå och att det inte alltid kommer att gå som förväntat. Denna typ av mild optimism är en viktig aspekt av elasticitet eftersom den hjälper individen att bibehålla motivationen, men samtidigt förutse och planera för utmaningar.
  • Personliga övertygelserär känslan av att livet har en djupare mening och ett syfte. Personliga övertygelser kan ta formen av religiösa ritualer, andlighet, eller hängivenhet till en särskild värdering eller orsak. Personer med en hög grad av personlig övertygelse tror att saker händer av en anledning och känner en samhörighet till syften eller värderingar de tror är större än dem själva.

AGERANDE – Hur du hanterar utmaningar

  • Självförtroende/självsäkerhetär tron ​​på sig själv för att prestera framgångsrikt på jobbet. Personer med en hög grad av självsäkerhet har förtroende för sina egna yrkeskunskaper och sin förmåga att hantera utmaningar. På grund av detta starka självförtroende, närmar de sig utmaningar och förändringar utan att förlora sin entusiasm. En stark känsla av självförtroende ökar normalt människors motivation, engagemang och åtagande i sitt arbete.
  • Självkontrollär förmågan att hantera stress och förbli lugn under press. De som har en hög grad av självkontroll ser på utmaningar på ett rationellt sätt utan att låta känslorna ta över och driva beslut.
  • Problemlösningär förmågan att planera och lösa problem på ett effektivt sätt. Personer med en hög grad av problemlösningsförmåga genererar innovativa lösningar. De tar sig tid att samla in relevant information och planerar noggrant, med hjälp av förnuft, logik och kreativitet, för att fatta beslut.
  • Målorienteringär tendensen att fastställa lämpliga mål, övervaka utvecklingen av dessa mål, och justera beteendet därefter. De som har en hög grad av målstyrning sätter upp ambitiösa mål och arbetar hårt för att uppnå dem, och övervakar och reglerar sitt beteende på vägen.

INTERAGERAR – Hur du kommunicerar och får kontakt med andra

  • Modig kommunikationär tendensen att kommunicera med andra på ett uppriktigt och modigt sätt även i svåra situationer. Modiga kommunikatörer delar fritt och effektivt sina idéer med andra, ställer frågor som andra kan vara rädd för att ställa, och konfronterar problem på ett direkt sätt. Denna förmåga är oerhört viktigt för att lösa relationskonflikter och skillnader i synsätt, och gör det möjligt för människor att röra sig mot sina mål på ett effektivt sätt.
  • Socialt stöd är uppfattningen att man är en del av ett stödjande socialt nätverk. I detta ingår att ha nära förtrogna och personer med vilka man kan diskutera problem. Personer med en hög nivå av socialt stöd känner att de har nära förtrogna som ger komfort och stöd under svåra tider.

Att utveckla vår elasticitet eller vårt mindset har många personliga och yrkesmässiga fördelar och kan leda till ett bättre liv. Dessa nio element är funktioner som kan mätas och användas för att bättre förstå vår elasticitet och därmed också ta reda på hur vi kan förbättra den.