Rekrytering via sociala medier

uppsats

Med rätt teknik

PS Partner har under höstterminen varit uppdragsgivare för ett examensarbete i media- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs Universitet. Författare har varit Siri Jagstedt och här presenteras i korthet några av slutsatserna i studien.

 

Den studie som genomförts har haft till syfte att undersöka hur ingenjörer ser på arbete och rekrytering i relation till sociala medier

Studien visar att ingenjörerna är positivt inställda till rekrytering via sociala medier, så länge annonsering och tilltal sker inom vissa ramar, med hänsyn taget till den privata sfären och individuella intressen. För de ingenjörer som har några års arbetslivserfarenhet är det viktigt att skilja på privatliv och yrkesliv. Detta medför bland annat en praktisk uppdelning av kontaktnäten mellan olika sociala nätverk. Linkedin används i yrkeslivet, där respondenterna har kontakt med kollegor och människor i samma bransch. På Facebook har de däremot inte kollegor, utan vänner och släkt utanför yrkeslivet. De ingenjörer med några års erfarenhet från arbetet är noga med att de vill separera det ”professionella jaget” från det ”privata jaget”.

De yngre ingenjörerna, som är nyexaminerade eller i slutet av sin utbildning,  har inte samma strikta åtskiljande mellan privatliv och arbetsliv. Dock finns en medvetenhet om att arbetsgivare kan titta på profilen på sociala medier, och ingenjörerna vill egentligen inte visa samma bild av sig själv gentemot framtida arbetsgivare som mot sina vänner. Istället för att reglera vilket kontaktnät de har på Facebook och andra sociala medier, likt den äldre gruppen, väljer de istället att lägga ut mycket begränsat med information och egna åsikter på sociala medier.

Arbetsmarknadens stora efterfrågan på ingenjörer gör att få upplever att de aktivt behöver söka jobb. Ingenjörerna försöker däremot hålla sig uppdaterade om arbetsmarknaden, om någon väldigt lockande tjänst skulle dyka upp. För att de skall bli intresserade av en annons krävs att innehållet känns väl anpassat till den personliga profilen samt att annonsen känns exklusiv och lättillgänglig. Sociala medier anses vara ett bra sätt att, genom nätverket, hålla ett öga på arbetsmarknaden och eventuella jobbannonser. Dessutom upplevs innehållet på sociala medier alltid vara aktuellt, vilket anges vara en fördel gentemot mer traditionell media.

För Linkedin är det kraftfullt att använda sig av ingenjörernas kontaktnät och olika forum, då de upplever att informationen är riktad mot deras yrkesliv, att den är lättillgänglig och känns exklusiv. På Linkedin är det viktigt för ingenjörerna att kommunikationen är öppen, med ett tydligt professionellt syfte i tilltalet samt att avsändaren för annonsen eller förfrågningen är lätt att identifiera.

Inställningen till rekrytering via Facebook är överlag positiv, men med vissa förbehåll. Respondenterna ser Facebook som ett socialt medium för privatlivet. Man ägnar inte företag någon större uppmärksamhet, såvida det inte är information som till exempel riktar sig mot specifika intressen. Det är det viktigt att det tydligt syns att det finns personer bakom företaget, det får gärna framgå vilka det är som jobbar på företaget och med profilen. I fråga om rekrytering via sociala medier överlag värderas en personlig avsändare mycket högt, varför tilltalet bör vara personligt.